Author: altermie

Just Mie! I am a mom of 2 lovely kids: Silke (8y) and Luca (2y), a wife for almost 10 years with Sandro, a working nurse, a female worried about the world, juggeling to have all things done, ready to go for my dream and change my or Mie's life!!! This blog is about the journey I am taking!

Altermie mean

Communication – Communicatie

This post is also written in English, please scroll down. Thank you!


 

Hey jij,

Ben jij een goede prater? Durf jij alles te zeggen, wat je gezegd wilt hebben? Ook die moeilijke onderwerpen?
Ja, dan ben jij absoluut anders dan ik!

In mijn wereld zou iemand die boos is op mij, gewoonweg niet voorkomen! Ik hou graag iedereen tevreden! Helaas is mijn wereld niet de jouwe en het is niet iedereen zijn ambitie, om mij in de waan te laten dat hij tevreden is… Snik!

Je kan het leren om over die moeilijke onderwerpen te praten, er is dus nog hoop voor mij!

Hier zijn alvast tips die kunnen helpen!

Jij moet het moeilijke ding zeggen!

 • Wees beperkt tot één situatie
 • Gebruik enkel de Ik-persoon
 • Vertel hoe het u overkwam of beschrijf de situatie (objectief)
 • Benoem het storende gedrag (niet de persoon) voor u
 • Benoem welk gedrag je wilt

Vb.:
Je hebt deze ochtend geschreeuwd tegen me, toen ik je vroeg of je je huiswerk had gemaakt.
Als je tegen me schreeuwt, voel ik me aangevallen. In de toekomst wil ik dat je op een normale toon tegen me praat.

Het moeilijke ding wordt tegen jou verteld!

 • Luister
 • Indien niet duidelijk, doorvragen
 • Niet discussiëren of in de verdediging schieten
 • Ben je akkoord, zeg dat dan
 • Je hoeft niet nu te reageren, vraag bedenktijd

Vb.:
Ik begrijp dat je je aangevallen voelt, mag ik hier even over nadenken?
Ik begrijp dat je je aangevallen voelt, ik voelde me slecht omdat ik het niet had gemaakt. In de toekomst zal ik op een normale toon tegen je praten.
Ik begrijp dat je je aangevallen voelt, ik zal het niet meer doen.

Je wordt gevraagd om te doen hetgeen je niet wilt!

 • Bepaal eerst wat kan!
 • Vraag bedenktijd indien je overvallen wordt!
 • Zeg duidelijk nee, als je geen ja wilt zeggen!
 • Zeg waarom je nee zegt!
 • Soms wil je wel maar niet op die termijn, zeg dan waardoor het wel zou kunnen lukken!

Oefening baart kunst! Veel plezier!

Altermie


Hi you!

Are you good at talking? Can you say anything you would like to say? Difficult subjects too?
Yes, then you are nothing like me!

In my world there is nobody upset with Mie! Being upset would be impossible!

I really feel the need to please! Sadly to say, my world is not yours! And it is not everybody’s ambition to leave me thinking, that they are all content… :’( !!!

I am very pleased to say that you can learn to say difficult things, there is hope for Mie too!

Here are some guidelines to help, they helped Mie!

You have to tell the difficult thing!

 • Focus on 1 situation!
 • You can only speak for yourself so use “I”!
 • Tell how the situation happened or how it came across to you
 • Acknowledge the “bad” behavior (not the person) for you
 • Acknowledge the behavior you want

Situation:
You yelled to me this morning, when I asked you if you made your homework.
If you yell at me, I feel attacked. In the future I would like it if you would tell me in normal speaking tone.

You are being told the bad thing!

 • Listen
 • If it is unclear, ask clearance
 • Don’t debate, argue or discus
 • Are you agreeing, say so
 • You do not have to react, ask time to think

Situation:
I understand that you feel attacked, can I think about it?
I understand that you feel attacked, I feel bad because I didn’t do my homework. In the future I will speak in a normal tone to you.
I understand that you feel attacked, I won’t do that again!

You are being asked if you could do the thing you don’t want to!

 • Determine what is possible!
 • Ask time to think about it if you are surprised!
 • Say a clear No, if you don’t want to say “yes”!
 • Explain why you say “no”
 • If you want to but not on that term, explain why and when you will say yes!

Practice makes perfect! Take care!

Altermie

 

altermie self control

Stop with the buts!!! – Geen gemaar!!!

This blog is also written in English! Scroll down, please!


 

Hey jij daar,

Ben jij eerlijk met jezelf of ben jij iemand die excuses maakt voor hoe je door het leven gaat?

Ik wou dit doen, maar het werd druk en toen kon ik niet…
Ik had dat moeten doen, maar toen kwam er iets tussen en ik vergat …
Ik wou die cursus al zo lang doen, maar ik vond de tijd niet …
Zo kunnen we nog veel voorbeelden aanhalen, hé!

Stop met het maken van uitvluchten en wees bewust dat door het maken van uitvluchten je je eigen kracht weggeeft! Iedere keer als je een uitvlucht maakt, dan ontken je je eigen kracht over hoe je leeft! Je hebt geen controle over je daden!

Je leeft niet dan, je wordt geleefd!

Wie heeft daar zin in?!

Ik heb een dochter van 8j als ik haar vraag: “vul je de vaatwasmachine?”, dan bekijkt ze mij scheef en gaat ze dat doen! Ik ben 34j en als iemand mij vraagt omdat te doen, bekijk ik die persoon nog schever!… Ik vul de vaatwasmachine het liefst wanneer ik dat wil! ;)

Ik geef mijn controle niet graag af! Niet over de vuile vaat, laat staan over mijn leven!

Geen excuses of uitvluchten meer!

Wat wil je doen en waarom doe je het niet? Geen excuses, gebruik je eigen kracht en controle over de situatie (hopelijk over je eigen leven ook) en begin te veranderen!

Geen gemaar!

Ik zag een Ted-talk (love them!) van Sean Stephenson: “Getting of your buts!”(zie onderstaande link). Hij is zo’n bron van inspiratie! Hij heeft er voor gezorgd dat ik deze blog heb geschreven!

Heb een zalig weekend en wees aardig!

Altermie
Ik weet het, het is een lang filmpje! Geloof me, als je een beetje Engels kan, je wilt dit zien!
Als je de tijd niet hebt, ga dan tot aan 50 minuten! Geniet!
https://www.youtube.com/watch?v=P9i6calKZwk


Hi you,

Are you being honest with yourself or are you making excuses for yourself?

If been wanting to do that but things got hectic, so I couldn’t …
I should have done this but somebody interrupted and I forgot …
I want to take that course but I can’t find the time …
And we can go on and on and on!

Quit making excuses and be aware that you are giving your power away! Because each time you make an excuse, you are denying that you are in control of your actions/life!

You are being lived not actually taking control, giving your power away by using excuses!

Who wants that?

I have an 8year old daughter and when I ask her to fill in the dishwasher, she looks at me funny and she will do it. I am 34years old when somebody wants Mie to fill the dishwasher, I will be looking at them a whole lot funnier! I like to fill in the dishwasher whenever I want to do it! ;)

I don’t like to give a way my control, not for my dirty dishes, let alone for my life!

No more excuses!

What do you want to do and why are you not doing it?

No excuses, use your power to take control over the situation (hopefully your life too) and start changing it!
No buts!!!

Just saw a Ted-talk (Love them!) of Sean Stephenson: “Getting of your buts!” (the link below). He is such an inspiration! It made me write this blog!

Have a great weekend, take care and be nice!

Altermie
https://www.youtube.com/watch?v=P9i6calKZwk
I know it is a long talk, believe Mie, you will want to see this one!
If you don’t have the time fast forward to 50 minutes! Enjoy!

Altermie creative

Kwaliteiten – Qualities

This blog will be written in English and in Dutch


Hé jij daar!

Ik wil je iets vertellen? Onlangs vroeg iemand me naar mijn kwaliteiten en ik wist niet wat ik moest zeggen. Hoe gênant is dat! Nu blijkbaar ligt dat een beetje in onze Belgische cultuur, maar toch! Als mama, als partner en een volwassen vrouw voel ik me schuldig dat ik hier geen antwoord op kon geven!

Hoe komt dat toch? En hoe kan ik dat veranderen?

Iedere puntenkaart die ik ooit heb gekregen, mentaal opgezocht! Heeft er ooit een leerkracht iets positiefs gezegd?
Spreekt niet echt in mijn voordeel, hé! Tja, waar vind ik mijn positieve eigenschappen dan?

Duidelijk niet in mijn puntenkaarten! Wiskunde, taal, geschiedenis, aardrijkskunde, nooit echt goed in geweest. L.O., muzische – en plastische opvoeding daar scoorde ik wel goed op! Maar welke meerwaarde geeft dat?

Eerst dacht ik niet veel, maar toen begon ik na te denken over hoe ik in het leven sta… Kwaliteiten, hier komen ze!

Ik ben een creatieve mens! Ik ga niet alleen creatief om met problemen, maar ik knutsel graag en maak mezelf ongelukkig als ik niet regelmatig iets inkleur! ;)

Als ik iets beslis te willen dan bereik ik dat!

Ik ben speels en dat geeft me de mogelijkheid dingen te bespreken die moeilijk liggen dankzij mijn luchtige aanpak!

En ik hou van uitdagingen!

Ik ben een mensen mens, als iemand voor me staat, probeer ik de mens te zien! Niet zijn titel of het uiterlijke vertoon, maar wat er zich achter die façade afspeelt!

Wil dit zeggen dat ik geen slechte kwaliteiten heb, geloof me, die blog zou veel sneller geschreven zijn en uitgebreider! Maar ik voel me er goed bij dat ik ook kwaliteiten van mezelf kan opnoemen zonder dat ik hierbij moet blozen of stotteren!

Ben jij je bewust van je goede eigenschappen? Heb jij er moeite mee om ze hard op te zeggen? En durf jij je echte ik te laten zien?

Wees lief voor jezelf en voor anderen. Een kleine daad van vriendelijkheid kan toch zover gaan!

Hou je goed!

Altermie


 

Hi you!

I want to tell you something? Recently somebody asked me after my qualities and I didn’t know what to say! How embarrassing is that! It lies in the Belgian culture, but still! As a mom, a partner and a female adult, I feel guilty that I could not answer this!

Why is that? And how can I change this?

I mentally visited every scorecard I’ve received. Was there a teacher that said something positive about me?!
This approach doesn’t seem to be going well! Where do I find my positive qualities then?

Apparently not in my school results! Math, Language, history, it was never Mie forte! I was good at sports, music and arts! But is that of any importance?

First I didn’t think these would help but then I started to think how I live life… qualities, here they are!

I am a creative person, not only do I solve my problems creatively but I like to do arts and crafts. If I don’t color something every week, it makes me unhappy! ;)

If I decide I want something, I will achieve it!

I am playful in life and this gives me the opportunity to discuss difficult things because I have an airy approach!

And I do like a challenge!

I am a people’s person, if somebody stands in front of Mie, I try to see the person! Not his title or the exterior display, but what’s going on behind the façade!

Does this mean I don’t have bad qualities, believe Mie, that blog would be written a lot quicker and longer! It’s nice to know my qualities, without me thinking about it, blushing and stuttering!

Do you know your qualities? Do you feel weird saying them out loud? Are you showing your real you or do you hold yourself back?

Be kind to you and to others! A small act of kindness goes a long way!

Take care!

Altermie

 

 

Altermie world!

Just smile/Blijven lachen

This post will be written in English and in Dutch!
Deze post is geschreven in het Engels en in het Nederlands!


“Joy is contagious! The tender smile that you offer to yourself and others is like a flower blossoming in the garden of hearts.

 Your laughter is like the Holy bell of Joy ringing through the ethers with hope, traveling across oceans, mountains, valleys and cities through the wind.

 Your smiles and laughter are a catalyst that awakens the leaf on every tree of life and causes them to offer oxygen of joy so that we breathe in love and harmony .”

  By Melony Mc Gant


Hi you!

When I read this, I thought this was really well written and this is exactly how I feel!

We all have bad days and a lot of issues but If you start the day grumping to somebody, your vibes are copied on to this person and you leave a mark. Like a ripple effect, that person will leave that mark on somebody else and … You get it!

Imagine the same situation in a positive way! How many people are you touching in kind and are paying it forward?!

That can be your power, if you choose it to be!

The world is limitless in its possibilities and so are you!

Thank you for reading!

Be kind to you and to others! :)

In case you don’t understand what I am talking about… Let Mie give you a visual! ;)
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

Altermie

 


 

Hey jij daar!

Ik kwam bovenstaande tekst tegen en het was zo mooi geschreven! Deze tekst geeft mijn gevoel weer waarom ik altijd (lees: meestal) zo lachend rondloop!

We hebben allemaal slechte dagen en zitten vol met onopgeloste dwarsliggende zaken, maar als je de dag start met op iemand te grommelen dan gaat die persoon, op wie jij een negatieve indruk hebt nagelaten, die indruk verder overbrengen op anderen!

Het domino-effect treedt in werking! Die negatieve emotie gaat maar verder en verder!

Stel je nu voor dat dezelfde situatie gebeurt, maar in een positieve manier! Hoeveel mensen kan je bereiken met deze positieve emoties?!

Je positief instellen is een keuze! Dat kan je kracht zijn, als je hiervoor kiest!

De wereld kent geen einde in zijn mogelijkheden, net zoals jij!

Bedankt voor het lezen!

Wees lief voor jezelf en voor anderen! :)

Voor in het geval je niet begrijpt over wat het gaat, hier wat visuele ondersteuning! ;)
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

Altermie


id747159-photos-550x500-n

 

Altermie stay young!

Fun

Deze post wordt geschreven in het Nederlands en in het Engels.
If you want to read this post in English, please scroll down!


Hey jij daar!

Hoe lang is het geleden dat je nog plezier hebt gemaakt?

En dan bedoel ik niet gewoon gelachen met iets, maar echt dat je hart gevuld was met plezier!

Wat zeg je?

Ja, je kent het echt wel…

Wanneer sloeg je hart sneller omdat je plezier hebt gemaakt?

Zo lang geleden!

Ik heb een idee! Neem kinderen mee, liefst je eigen of anders iemands kinderen met toestemming van de ouders, en ga naar een speeltuin! Niet blijven zitten, hé!
Verstand afstellen op kinderniveau en ga spelen… Amuseer je!

Kinderen leren ons genieten van het moment! Dat zouden wij ook echt wat meer moeten doen!

“Waarom?”: hoor ik je zeggen!

Als we vergeten om plezier te maken, verzuren we! Met andere woorden we worden oud!

Hoe dankbaar ik ook ben om het feit dat ik ouder mag worden, van gedachte blijf ik het liefst jong!

En eens lekker spelen, zorgt er ook voor dat onze batterijtjes weer vol zijn! We kunnen meer verdragen en zien alles positiever in!

Veel plezier en bedankt voor het lezen!

_ueHo04gjgO3QLWvg_dyBRBsIisliYdrV4jDWyodIPs=w209-h229-no

Altermie

10552541_10201403830058056_815676524214898323_n


 

Hi you!

How long has it been that you made some fun?

And I don’t mean you smiling with something funny, but that your heart was filled with pleasure!

What do you say?

Yes, you know what I mean…

When did your heart beat faster because you had fun?

It’s been that long!

I have an idea! Take kids with you, preferably your own or someone else’s with approval of the parents, and go to a playground! Don’t just sit there!
Get your mind on child level ! Go and play… Have fun!

Kids teach us to enjoy the moment! We should do that regularly!

“Why?”: I hear you say!

Because if we forget to make fun, we turn sour! With other words we become old!

Don’t get Mie wrong! I am grateful that I am getting older,  but in my mind I prefer to stay young!

When we play and have fun, it makes our battery’s full again! We can bear more and we see things more positive!

Please have fun and thank you for reading!

_ueHo04gjgO3QLWvg_dyBRBsIisliYdrV4jDWyodIPs=w209-h229-no

Altermie

 

To end or not to end

This post is written in English and in Dutch.
Deze post is in het Engels en in het Nederlands geschreven.


Hi you,

Next week I will be running my First competition… Ever! Hooray, milestone for Mie!

To finish or not to finish? That will be the question!

Went to the gym, to see If I could do the 5km/3miles  and… You can see for yourself!

03-10-14 - 1

I hit the mark and overstepped it! YES!!! 7,13km = 4 miles

On a tredmill it is a bit easier for Mie ‘cause the computer lets Mie know how much I still need to do…

So I believe I am physical fit to run the 5 km but will my mindset let Mie fail?

I will keep you posted! So excited!

Enjoy your weekend! I will!

X,

Altermie


Hey jij,

Volgende week loop ik mijn eerste wedstrijd… ooit! Hoera, mijlpaal voor Mie!

Eindigen of niet eindigen? Dat wordt de vraag!

K ben de fitnesszaal  ingetrokken om te kijken of ik de 5km kon doen… En wat denk je?

03-10-14 - 1

 

Ik ging lekker voorbij die 5km! YES!!!

Op zo’n loopmolentje is het wel een beetje gemakkelijker omdat de computer je vertelt hoeveel je hebt gelopen en hoeveel je nog moet doen…

Dus ik geloof dat ik fysiek in staat ben om de 5 km te lopen, maar zal mijn eigen twijfel me fysiek tegenhouden om de wedstrijd uit te lopen?

Ik hou je op de hoogte! Zo zenuwachtig!

Geniet van je weekend! Ik zal dat ook doen!

X,

Altermie

 

 

 

 

 

Altermie blame!

Tough – moeilijk

This blog will be written in English and in Dutch.
Als je deze blog wilt lezen in het Nederlands, ga gewoon naar beneden.


Hi you,

This week has not been Mie favorite week…
In fact this week was seriously one of the hardest in Mie life.
Decisions are been made, they were tough ones!

How do you deal with them?
I keep reminding Mie to breathe and keep the faith!

Sometimes shit happens, it is easy to blame somebody!
But don’t underestimate your own doings!
If you ignore them, they will gain power to bite you in the ass!

I hope the sun is shining on you!

Take care,

 

Altermie


Hé jij,

Deze week was niet mijn favoriete week…
Eigenlijk was deze week bijna de zwaarste van mijn leven.
Beslissingen werden genomen en het ware geen gemakkelijke!

Hoe ga jij om met moeilijke tijden/keuzes?
Mijn ritueel: “Blijven ademen, Mieke! Onthouden dat het goed komt!”

Soms is het niet leuk en het is gemakkelijk om iemand anders dan de schuld te geven!
Maar onderschat je eigen aandeel niet!
Als ge uw eigen aandeel negeert, krijgt die gewoon groeikracht en krijgt ge het dubbel terug!

Ik hoop dat het wat minder dondert bij jullie!

Hou je goed,

 

Altermie

Altermie choosing!

Choosing is losing!

This post will be written in English,
als je deze post wilt lezen in het Nederlands, ga dan naar beneden!


 

Hi there,

Am I good enough?

This should be an easy question… Yes of course!

Then why am I afraid to say yes?

I want to start my own company and I have two paths that lead Mie to living my dream…

Do I go with the big dream or do I go with the super dream? Which one is my path?

Choices, choices, choices, … Is always losing options!
And I am well aware of them!

Thank you so much for reading,

Tips are very welcome! How do you deal with choosing?

Take care!

Altermie


Altermie kiezen!

Hey jij,

Ben ik goed genoeg?

Dit zou poepsimpel moeten zijn… Ja, natuurlijk!

Waarom aarzel ik dan zo om “Ja” te zeggen?

Ik zou graag mijn eigen bedrijfje willen opstarten en er zijn twee denkpistes ruzie aan het maken in mijn hoofd! Welk gaat leiden tot “mijn” pad?

Kies ik de realistische droom of ga ik voor de “fonkel-in-mijn-oogjes” droom?

Kiezen, kiezen, kiezen, … Ik verlies eender hoe een mogelijkheid!
Ik ben me hier erg bewust van!

Bedankt voor het lezen!

Tips zijn meer dan welkom! Hoe ga jij om met kiezen?

Hou je goed!

Altermie

Bijlage 21/09/’14 door Altermie
Kiezen is verliezen, zo kan je het bekijken natuurlijk! Maar dit is vrij negatief en zo ben ik niet (vaak)!!! Ik ga gewoon mijn hart volgen, niet de meest logische keuze, maar ja! Soms moet je gaan met die banaan… :)
Dank je Sanne! Lijstjes maken is voor mij altijd leuk om te doen, maar uiteindelijk is het toch mijn intuïtie die ik volg!

Choosing is losing, you can look at it that way! But this is quite a negative way and I am not like that! I am just going to follow my heart, it will not be the logical choice but we only live once! Go with your flow! :)
Making pro- and contra lists is a good way to navigate yourself true tough descisions but in the end, I follow my intuition! Thank you Sanne for your tip!